Jakie są właściwości tlenu?

Tylko nieliczne, bardzo prymitywne organizmy - wśród nich wirusy, bakterie i archeony - mogą żyć bez tlenu. Bardziej zaawansowane i większe okazy, wśród nich także człowiek, nie mogą się bez niego obyć. Przyjrzymy się bliżej temu życiodajnemu pierwiastkowi, a także przedstawimy właściwości tlenu: fizyczne i chemiczne oraz krótko opiszemy znaczenie tlenu w przyrodzie. 

Właściwości tlenu

Właściwości tlenu można podzielić na fizyczne i chemiczne. Przez właściwości rozumie się też - podając za słownikową definicją - coś, co jest charakterystyczne dla danej osoby lub rzeczy. Zastanowimy się także nad fizycznymi i chemicznymi właściwościach tlenu, ale nie tylko.

właściwości tlenu

Właściwości fizyczne tlenu

Jakie są właściwości fizyczne tlenu? Warto na początku wyjaśnić, czym w ogóle są właściwości fizyczne. Są to wszelkie cechy substancji czy pierwiastka - w tym wypadku tlenu -  które można obserwować lub mierzyć bez zmiany składu chemicznego. Jakie zatem są najważniejsze właściwości fizyczne tlenu? Z reguły wymienia się kilka najważniejszych. Pierwsza z nich odnosi się do koloru - tlen jest bezbarwny. Ma gęstość większą od gęstości powietrza. Kolejna z właściwości tlenu to brak smaku. Następne cechy tego pierwiastka to słabe rozpuszczanie się w wodzie. Tlen podtrzymuje palenie, ale jest zaliczany do gazów niepalnych. Ostatnia z właściwości fizycznych tlenu to jego skraplanie się w określonych warunkach. Jakich? W temperaturze -1900C oraz przy zwiększonym ciśnieniu.

Właściwości chemiczne tlenu

Fizyczne właściwości opisaliśmy powyżej, pora przejść do chemicznych właściwości tlenu. Najpierw wyjaśnienie, czym one w ogóle są. Są to cechy substancji czy pierwiastka - w tym wypadku tlenu - jakie można zaobserwować podczas reakcji przez ich zmianę chemicznej tożsamości. Co może być właściwością chemiczną? Np. reaktywność lub toksyczność. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne tlenu, to wymienić można następujące: jest bezwonnym niemetalem, a także łączy się z metalami i niemetalami, tworząc tlenki. 

Znaczenie tlenu dla człowieka

Znaczenie tlenu dla człowieka

Jakie jest znaczenie tlenu? Dla człowieka i innych bardziej złożonych niż wirusy czy bakterie organizmów to niezbędny pierwiastek, by móc przeprowadzić fosforylację oksydacyjną, czyli najważniejszy etap oddychania. Stosuje się go w celach medycznych i ratownictwie, ale też w różnych gałęziach przemysłu: hutnictwie, metalurgii i innych. 

Znaczenie tlenu w przyrodzie

Znaczenie tlenu w przyrodzie - poza wspomnianym już powyżej udziałem w procesie oddychania większości organizmów - jest ogromne. Pierwiastek ten jest wszechobecny na naszej planecie: w skałach, piasku, rudach metalu i wodzie. Ponadto też, poza oddychaniem, bierze udział w podtrzymywaniu procesów spalania oraz produkcji kwasów. Tlen bierze też udział w wietrzeniu skał, butwieniu szczątków organizmów i wielu innych, stale zachodzących w środowisku naturalnym procesach. 

Właściwości tlenu w służbie zdrowia

Tlen jest wykorzystywany w wielu urządzeniach medycznych i nowoczesnych metodach leczniczych. Jedną z nich jest tlenoterapia hiperbaryczna - w komorze hiperbarycznej, pod wysokim ciśnieniem, pacjentowi podaje się czysty tlen. Wskazania do tego rodzaju terapii są bardzo szerokie, do najważniejszych zaliczyć można niewydolność układu krążenia, stany zapalne, urazy, obrzęki, zatrucia czadem, trudno gojące się rany i poparzenia. Wszystkie osoby z Warszawy lub okolic zapraszamy na wizytę w naszej klinice.